Ajankohtaista

Standardit tehostavat tiedonkulkua

Kansi_standardi

Teollisuudessa digitalisointi voi tarkoittaa pelkistetysti yrityksen sisäisen ja yritysten välisen tiedonvaihdon automatisointia. Jokaiselle yritykselle on syntynyt omien tarpeidensa mukaiset kaupallisten, teknisten ja operatiivisten tietojen tietomallit ja prosessit tiedonkulkuja varten.

Jokaisella yrityksellä on omiin tarpeisiinsa toteutetut tietomallit. Yritysten välinen tiedonvaihto toteutetaan yritysten keskenään sopiman standarditietomallin kautta.

Tietomallit elävät jokaisen yrityksen taustajärjestelmissä omia elinkaaren vaiheitaan. Toteutukset poikkeavat toisistaan. Järjestelmien integraatio edellyttää sen vuoksi aina tietomallin kuvaamista lähdejärjestelmästä kohdejärjestelmään – tiedon ”mäppäämistä” (engl. mapping).

Kaupalliset tiedot hallinnoidaan yritysten ERP-järjestelmissä. Teknisiä tietoja ylläpidetään kunnossapito- sekä suunnittelutietojärjestelmissä. Operatiivinen tieto prosessin ohjauksesta ja kunnonvalvonnasta puolestaan levittäytyy yksittäisistä kenttälaitteista automaatio- ja MES-järjestelmien kautta ERP-järjestelmiin saakka. Jo yritysten sisäisten järjestelmien integraatio on haasteellista, mutta standardien pohjalta yritykset kykenevät ne usein itselleen toteuttamaan. Kun tietoa siirretään kaupankäynnin yhteydessä yrityksestä toiseen, syntyy merkittäviä haasteita. Jotta tiedonkulkua voidaan automatisoida, on yritysten sovittava keskenään ennen kaikkea yhteiset toimintatavat sekä tiedonvaihtoon soveltuvat standardit!

Automaatiolaitteiden tiedonvaihtoon syntyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Prolist-organisaation kautta menestyksekäs IEC-61987 -standardi. Se laadittiin alun perin juuri sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Prolist sulautui osaksi eurooppalaista eCl@ss-organisaatiota vuonna 2013. IEC-61987 yhdessä ISO-15926:n kanssa määrittelevät käynnissäpitoon tarvittavan tuotanto-omaisuustiedon sisällön: prosessisuunnittelu- ja laitevaatimustiedot sekä laitteiden tekniset tiedot.

OASIS-organisaation kehittämä UBL-standardi (Universal Business Language) on saanut vahvan jalansijan viimeisen vuosikymmenen aikana kaikessa kaupankäynnissä. EU-tasolla se on kaikkien julkisten hankintojen perusstandardi vuoden 2018 jälkeen. Kansainvälisenä virallisena standardina se tunnetaan numerolla ISO/IEC- 19845.

Automaatiolaitteiden kentän hallinnassa keskeinen FDT-teknologia määritellään IEC-62453 standardissa. FDT:n avulla laite voidaan kon guroida ja liittää osaksi tehtaan automaatiota käytettäväksi tuotantoprosessien ohjaukseen ja kunnonvalvontaan. Kentän tiedot voidaan integroida tuotannon- ja toiminnanohjaukseen IEC-62264 ja IEC-61512 standardien avulla eri toiminnallisen hierarkian tasoille. Tämä ns. vertikaalinen integraatio pohjautuu monipuoliseen OPC-UA teknologiaan, joka puolestaan on standardoitu IEC-62541:ssä. Kun tähän listaan lisätään vielä tehtaan ja laitteiden elinkaaristandardi IEC-62890, muodostuu kokonaisuudesta käynnissäpidon operatiivisen toiminnan perusta. Tämä on IIoT:n (Industrial Internet of Things) sekä Industry 4.0 ydin.

IIoT:in tarjoama lisätehokkuus operatiivisen tiedon hallintaan jää väistämättä vaatimattomaksi, ellei tiedetä prosessisuunnittelutietojen perusteella, kuinka laitteiden on suunniteltu toimivan laitepaikassaan. Tai jos ei tiedetä puutteellisten tai jopa virheellisten laitetietojen vuoksi, kuinka laitetta olisi käytettävä ja kunnossapidettävä.

Kun lähes kaikki tekninen tieto tulee ulkopuolisilta yrityksiltä, on kaupallisten prosessien tuettava teknisen tiedon hallintaa. Tehokas tiedon toimittaminen on sidottava tiiviisti tarjous-, tilaus- ja toimitusprosesseihin. Tämän toteuttamiseen kansallisella tasolla on käynnistetty laaja yritysten yhteinen, edellä mainittuihin kansainvälisiin standardeihin perustuva digitalisointihanke DBE Core, jossa on jo mukana runsas joukko teollisuuden yrityksiä, IT-taloja ja rahoituslaitoksia.

Tiedonvaihdon automatisoinnin edelläkävijät

Collaxion Oy on prosessiteollisuuden käynnissäpidon ja investointiprojektien tiedonhallintaan erikoistunut teknologiayritys

  • Collaxion Oy on mukana DBE Core hankkeessa toteuttamassa digitaaliseen tiedonhallintaan ja tiedon synkronointiin perustuvia pilotteja yritysverkoston kumppaneiden kanssa.
  • Collaxion Oy tarjoaa standardeihin perustuvien tietomallien ja digitalisointiratkaisujen erityisosaamistaan yrityksen sisäisen sekä ulkoisen tiedonvaihdon kehittämiseen.

Endress+Hauser on vahvasti mukana tiedon digitalisoinnin edistämisessä ja kansainvälisen standardoinnin kehittämisessä

  • Endress+Hauser on ollut Prolist-organisaation jäsenenä luomassa IEC-61987 standardia, sekä ollut keskeisessä roolissa FDT-teknologian kehittämisessä ja siihen pohjautuvan IEC-62453 standardin määrittämisessä.
  • Endress+Hauser tarjoaa kansainvälisiin standardeihin perustuvia tietopalveluita käynnissäpidon ja investointiprojektien integroituun tiedonhallintaan.
Julkaistu: 09.05.2017