Teknologia

Plant Asset Management: Kustannustehokasta kentänhallintaa

JouniPTuotantolaitoksen tehokas ylläpito edellyttää joustavaa ja skaalautuvaa kentänhallintaa koko laitoksen tasolla. Kaikkien kenttälaitteiden toiminnallisuutta tulee seurata, niitä täytyy myös konfiguroida, kalibroida, ylläpitää ja huoltaa tarpeen mukaisesti – koko laitteen elinkaaren ajan.

Plant Asset Management on automaatiohierarkiaan sovittautuva, tarpeisiin ja tuotannon prosessikentän vaatimuksiin mukautuva kokonaisvaltainen kentänhallintaratkaisu.

“Mittaaminen ja instrumentit ovat meidän ydinosaamistamme. Siihen
liittyy olennaisesti syvä osaaminen laitteiden valinnasta, sijoittamisesta
prosessiin ja niiden kehittyneestä ylläpidosta”, sanoo Endress+Hauserin Jouni Pohjola. Innovatiivinen eri teollisuuden aloille soveltuva Plant Asset Management on kehittämämme kokonaisratkaisu kustannustehokkaaseen kentänhallintaan. Se tarjoaa asiakkaan operatiiviseen toimintaan teknisesti ylivoimaisen ja helppokäyttöisen kokonaisnäkymän kenttälaitteisiin – automaatiojärjestelmistä riippumattomasti.
Sen avulla saavutetaan merkitäviä ja mitattavia rahallisia hyötyjä, kuten mittauspositiossa ilmenneen ongelman primäärisyyn nopea selvitys ja tarvittavien kenttätoimien toipumissuunnitelma tämän tiedon pohjalta ennen toimiin ryhtymistä.

Kenttälaitteiden keskitetty tiedonhallinta on valtava parannus

Instrumentit ylläpitävät merkittävältä osaltaan laitoksen toimintaa – turhia mittauspositioita ei prosessissa juurikaan ole ja osaava kunnossapito puolestaan ylläpitää instrumenttien toimintaa. Pohjolan mukaan kunnossapidon haasteena on digitalisoituneen kenttäautomaation kokonaisuuden
hallinta, toiminnallisuuden parannuksista ja kentästä saatavan tiedon lisääntymisestä huolimatta. “Useissa laitoksissa instrumenttien tekniset tiedot ja asennuskantatiedot laajemminkin ovat myös useissa eri järjestelmissä”, kertoo Jouni.

Plant Asset Management -ratkaisun avulla pystytään yhdistämään asennuskannan kenttälaitteiden tekniset tiedot ja mittausposition elinkaaressa
muuttuvat tiedot niin, että ne ovat integroitavissa asiakkaan kunnossapitojärjestelmään reaaliaikaisesti. Keskitetty kenttälaitteiden tiedonhallinta merkitsee tuotantolaitoksen tekniselle ylläpidolle merkittävää parannusta verrattuna ratkaisuihin, joissa eri laitteiden tiedot ovat
hajallaan erilaisissa järjestelmäympäristöjen tietokannoissa – ja ilman tietojen automaattista ja päivittyvän tiedon siirtämisen mahdollisuutta esimerkiksi laitoksen kunnossapitojärjestelmään tai toiminnanohjausjärjestelmiin.

Laitetieto, asiantuntijapalvelut ja teknologia yhdessä

Moderni teknologia ja muun muassa sen mahdollistama SSL/VPN-etähallinta helpottaa kentänhallintaa tarjoamalla siihen kehittyneitä työkaluja ja asiantuntijapalveluita. Plant Asset Management -toiminnan yhdistävässä ytimessä on laitekannan koko elinkaaressa tarvittava ja muuttuva tietojenhallinta, Asset Information. Tuotantolaitoksen asennuskannan hallinta, kattava asiantuntijapalveluiden tarjonta sekä ennakoivaa kunnonvalvontaa ja kentänhallintaa parantava teknologia ja hallitut integraatiot yhdessä tuottavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Kenttälaitteiden elinkaaren hallinnan suunnittelussa kartoitettu tieto asennuskannasta on oleellinen. Se antaa kattavan tiedon laitteista ja auttaa tekemään oikeita päätöksiä laitepositioiden kriittisyysluokittelussa, tarvittavasta varaosa- ja korvaavuussuunnittelusta sekä ylläpidosta, pohjautuen käytettävissä oleviin resursseihin ja tuotannon KNL-tarpeisiin.

Kartoituksen pohjalta voidaan suunnitella muun muassa optimoitu huoltoaikataulu kriittisiin mittauspisteisiin, saatavilla olevaan osaamiseen ja tarvittavaan tukeen perustuen.

Kentänhallinnantuki prosessikenttään toimii kolmella tasolla

Moderni automaatiokentän hallinta ja Endress+Hauserin tarjoama tuki muodostetaan laitoksen kolmella tasolla myös etätukena. Kenttälaitetasolla hallitaan ja konfiguroidaan erillisiä kenttälaitteita. Kakkostasolla hallitaan laajempia digitaalisen kentän verkotettuja osaprosesseja sekä kenttäväyläkokonaisuuksia. Tuotannonohjauksen tason Plant Asset Management -järjestelmä pitää tuotantolaitoksen koko siihen liitetyn kenttäautomaation hallinnassa.

Tieto liikkuu verkottuneessa automaation integraatiossa digitaalisilta kenttälaitteilta, -väylistä ja koko kentän asennuskannasta tietoturvallisesti ja sopimuksen mukaan myös pilvipalveluumme. Endress+Hauserin asiantuntijat voivat olla etäyhteydellä kunnossapidon tukena laitoksen laitepositioihin sovitussa laajuudessa ja web-pohjaisen W@M-portaalin kautta kunnossapito saa reaaliaikaisen asennuskannan informaation hallinnan haltuun. W@M voi toimia myös kentänhallintajärjestelmään tai kunnossapitojärjestelmään integroituna Asset Information järjestelmänä, tai se voi toimia erillisenä DMZ-alueen palvelimena Endress+Hauserin tarjomalla omalla laitekentän informaation hallinnan käyttöliittymällä.

Päämääränä merkittävää parannusta tuotantojärjestelmän tehokkuuden seurantaan ja käytettävyyden parantamiseen

Endress+Hauserin tarjoama kentänhallintatuki on aina asiakkaan tarpeiden mukaan sovitettua palvelua. Palvelun perustana ovat kiistattoman kenttälaite- ja mittaussovellusten osaamisen lisäksi prosessikentässä kehittyneet kentänhallinnan järjestelmät, -välineet ja -työkalut laitoksessa
tarvittaville käynnissäpidon tasoille. Etätuetun, kustannustehokkaan Endress+Hauser Plant Asset Management -konseptin avulla saadaan reaaliaikainen
tieto laitepositioiden toiminnasta sekä kaikesta niihin liittyvästä informaatiosta. Laitoksen kunnossapidossa on mahdollista keskittyä oman ydinosaamisen kehittämiseen ja kenttäautomaation kunnossapitotoimiin suunnatummin, oikea-aikaisesti ja oikeassa laajuudessa.

“Plant Asset Management -konseptissa vaikutamme kustannustehokkaasti tuotannon käyttöasteeseen nopeuteen ja laatuun.” Jouni Pohjola korostaa Plant Asset Management -palvelun hyötyä isossa mittakaavassa. ”Laitoksella suunnittelemattomien seisokkien minimointi, kasvavat laatuvaatimukset täyttävä kilpailukykyinen lopputuote ja kiristyvien ympäristövaatimusten sekä turvallisuuden hallinta ovat asiakkaillemme merkittäviä haasteita. Plant Asset Management on ratkaisumme, joka auttaa näiden haasteiden voittamisessa.”

graafi

 

Teksti: Jouni Pohjola, Tiina Koutajoki Kuvat: Mikko Tikka

Julkaistu: 05.10.2015