Ratkaisut

Teollisuuden jätevesianalyysi haltuun

 

UPM:n Pietarsaaren sellutehtaassa toteutettiin mittava rakennusprojekti, jossa sen biologinen jätevedenpuhdistamo uusittiin. Metso Endress+Hauserin tuotteet ovat laitoksessa vahvassa roolissa.


UPM ilmoitti vuonna 2012 aloittavansa Pietarsaaren sellutehtaan yhteyteen uuden, Euroopan nykyaikaisimpiin kuuluvan biologisen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen. Hankkeeseen kuului uusi esiselkeytin ja ilmastusallas, joka louhittiin pääosin kallioon. Syksyllä 2013 valmistui projektin toinen vaihe, jossa entinen ilmastusallas muutettiin tasaus-altaaksi ja varoaltaaksi.

Vedenpuhdistuslaitoksen uusimisen tavoitteena oli lisätä Pietarsaaren tehtaan tehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja luoda edellytyksiä toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa; onhan kestävä vedenkäyttö yksi UPM:n keskeisistä ympäristöperiaatteista.

Tehtaan jätevesien päästötasoja mitataan ja valvotaan säännöllisesti voimassaolevien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. UPM:n pitkän-ajan tavoitteena on vähentää jäteveden ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) määrää 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vesianalyysituotteilla on tämän tavoitteen saavuttamisessa suuri merkitys.

Vuosikymmenten yhteistyö

Metso Endress+Hauserilla ja Pietarsaaren sellutehtaalla on takana pitkä, vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö: jo ennen vedenpuhdistamon uusimista tehtaalla on ollut käytössä Metso DNA automaatiojärjestelmä sekä laaja skaala Metso Endress+Hauserin tuotteita, kuten virtaus-, paine-, pinta-, lämpötila- ja sakeusmittareita sekä Metso-venttiileitä. Prosessille tärkeitä Metso TS -kiintoainemittareita toimitettiin uuteen jätevedenpuhdistamoon lisää viisi kappaletta. Mittareilla on keskeinen rooli vedenpuhdistamoprojektin haastavissa sovelluksissa.

Tämän tuoteskaalan tarjoaman tiedon lisäksi jätevedestä haluttiin kuitenkin entistä tarkempaa dataa puhdistamon huippunykyaikaisen luonteen mukaisesti. Kanavassa toteutettavia kiintoainemittauksia varten toimitettiin Endress+Hauserin sameus- ja kiintoainemittari täydentämään putkessa tehtäviä vastaavia mittauksia.

Uusia laitteita olivat myös optiset happi-mittausanturi sekä digitaalista Memosens-tekniikkaa hyödyntävät johtokyky- ja pH-mittarit, joista varsinkin jälkimmäisin on kerännyt käytöstä vastaavilta pietarsaarelaisilta paljon positiivista palautetta.

”Pietarsaaren projekti kuvastaa hyvin Metso Endress+Hauserin vahvuutta, joka on poikkeuk-sellisen kattava tuotevalikoima. Suomessa ei ole montaakaan toimittajaa, jotka olisivat pystyneet vastaavanlaiseen pakettiin”, toteaa Metso Endress+Hauserin aluemyyntipäällikkö Ilpo Kuusela.

Tärkeä uusi referenssi

Toimitus oli molemmille toimijoille merkittävän kokoinen, mutta Metso Endress+Hauserille hankkeella oli tärkeä rooli myös toisesta syystä: Se on yhtiön toinen merkittävä teollisuuden jätevesien analyysireferenssi Suomessa lyhyen ajan sisällä.

”Suomessa vesianalyysituotteidemme markkina on ollut viime vuosina vahvasti kunnallisen jäteveden käsittelyn puolella. Teollisuudessa olemme olleet enemmänkin haastaja”, Kuusela taustoittaa.

Euroopassa Endress+Hauserin vesianalyysituotteilla on sen sijaan vankka markkina-asema ja lukemattomia teollisuusreferenssejä. Nämä yhdessä vuosikymmenten yhteistyöstä syntyneen luottamuksen kanssa vakuuttivat UPM:n siitä, että samalta kumppanilta hoituvat myös vesianalyysituotteet.

”Pietarsaaren sellutehtaan investointi tarjosi meille loistavan tilaisuuden näyttää osaamisemme myös teollisuuden jätevesien analyysissa”, summaa Kuusela.

Suoraa puhetta

Suuriin projekteihin kuuluvat aina myös haasteet. Yksi niistä oli aikataulu: Käyttöönotto suoritettiin lähes saman tien toimituksen jälkeen, joten aikaa ei ollut hukattavaksi. Hyvän ja tiiviin kommunikoinnin ansiosta se sujui kuitenkin hyvin.

”Olemme tehneet tuttujen ihmisten kanssa töitä jo pitkään, 90-luvulta lähtien. Keskusteluyhteys pietarsaarelaisten kanssa on aina ollut erittäin sujuvaa ja palautteet suoria”, Ilpo Kuusela kuvailee.

UPM:n puolella ennakkoon mietitytti vesianalyysituotteiden työkuormaa lisäävä vaikutus, sillä uusia mittareita tuli kerralla verrattain paljon. Työmäärä onkin odotetusti hieman lisääntynyt, mutta säätöjen kautta määrää on saatu tasattua. Toisaalta taas analyysituotteiden lopputuloksena syntyvä optimoitu puhdistusprosessi tuo yleensä lisääntyneistä työmääristä syntyvät kulut moninkertaisesti takaisin.

”Jos haasteita etsitään, niin happimittareiden oikeanlaisen asennustavan löytäminen ennen altaan käyttöönottoa oli sellainen. Pietarsaaressa kaikki asennukset tehtiin etupainotteisesti. Kun vedet ajettiin sisään, toteutettiin näihin asennuksiin vielä viilailua. Erityisesti pintamittareissa onnistuttiin haasteesta huolimatta hyvin.”

Optimointityö jatkuu

Laajatuotteisen projektin jälkipyykkinä voidaan todeta, että osapuolet olivat tyytyväisiä. Vuoden käytön jälkeen vedenpuhdistuslaitos toimii hyvin ja Pietarsaaren sellutehtaan vedenkäyttö sekä päästöt ovat entistä tarkemmin hallinnassa.

”Olemme ehtineet saada melko kattavan kuvan tuotteiden toimivuudesta, vaikkakin pakkastestauksen kannalta ensimmäinen talvi vaikutti alkuun turhan leudolta. Onneksi pakkaspäiviä saatiin kuitenkin sen verran, että laitteiden toimivuus myös talviolosuhteissa saatiin todennettua”, Kuusela toteaa.

”Kaiken kaikkiaan hanke on hyvin onnistunut. Isona tekijänä oli se, että saimme pietarsaarelaisilta selkeät lähtötiedot, joiden perusteella meidän oli helppo toimia.

Kestää tietenkin aikansa, että kaikkia uusia mittaustuotteita  opitaan hyödyntämään niiden täydellä kapasiteetilla. Pietarsaaressa ei ole aikaisemmin ollut käytössä näin laajaa dataa vedenpuhdistusprosessista, joten analyysituotteiden käyttöä prosessin optimoinnissa tullaan tulevaisuudessa varmasti kehittämään. Yhdessä tehden tämä onnistuu parhaiten.”

 

• Hankasalmen kunnan pääveden-ottamo sijaitsee Kärjenjärven tuntumassa ja käsittelylaitos Mikonlammella.

• Kunnan uusi jätevedenpuhdistamo on valmistunut kirkonkylän tuntumaan ja siihen johdetaan kaikkien taajamien jätevedet.

• Vuoden 2014 aikana saadaan valmiiksi siirtolinja Niemisjärveltä asemalle ja edelleen puhdistamolle.

• Hankasalmen kunnan alueella toimii 13 vesiosuuskuntaa.

 

TEKSTI: Annika Kosonen KUVAT:  Heli Karaila, Marko Heikkinen

 

Julkaistu: 21.05.2014