Ratkaisut

Osaava palvelu täydentää vesilaitoksen osaamista

 

Pitkälle automatisoidussa laitoksessa ei kannata pitää erikoisosaamista, kun huipputeknisten laitteiden kunnossapidon voi hankkia palveluna. Laitetoimittaja on laitteidensa paras asiantuntija, ajatellaan Nurmijärvellä ja yhä useammassa vesilaitoksessa kautta maan.


”Analysaattorit vaativat erikoisosaamista”, sanoo Nurmijärven veden laitospäällikkö Samuli Niemi.

Olemme Klaukkalan keskuspuhdistamolla, jossa käsitellään Klaukkalan, Röykän ja Rajamäen sekä Altian tehtaan jätevedet, joskus viinitkin, kuten Niemi osuvasti vitsailee.

Niemen mainitsemat analysaattorit mittaavat ammoniumtypen sekä fosforin ja nitraatin pitoisuuksia. Ne ovat laitoksen ja lupaehtojen kannalta tärkeitä mittauksia, joiden tuloksia seurataan päivittäin. Tiivis seuranta ei onnistuisi pelkästään laboratorionäytteiden avulla.

Klaukkalan analysaattorit ovat Endress+Hauserin huipputeknisiä tuotteita, ja niiden huollosta vastaa laitteiden toimittaja, Metso Endress+Hauser.

Puhdistusta ja kalibrointia

Analysaattoreiden huoltosopimukseen on kirjattu puolivuosittaiset huollot, joiden aikana laitteet puhdistetaan ja kalibroidaan. Lisäksi sopimukseen kuuluvat vuoden aikana vaihdettavat letkut, suodattimet ja nesteet.

Samuli Niemi muistuttaa, että laitetoimittajalle huolto on joka-päiväistä rutiinia.

”Tämän kokoisessa laitoksessa ei ole kannattavaa pitää sellaista erikoisosaamista, jota tarvitaan vain kahdesti vuodessa”, hän sanoo.

Töitä riittää muutenkin. Päivittäisistä huoltotoimista Klaukkalan keskuspuhdistamolla vastaa Eero Salosen johtama kolmen hengen ryhmä.

”Puhdistushuoltoa ja kalibrointia”, Salonen kuvailee laitoksen arkea. Sitä ja jatkuvaa seurantaa vaativat muun muassa lukuisat happi-, kiintoaine-, pH-, virtaus- ja ilmamäärä-mittaukset, kaikki Endress+Hauseria.

Kaikki virtaukset tarkistettiin

Kun pitkälle automatisoitujen laitosten arki pyörii yhä pienemmän henkilöstön voimin, asiantuntijapalveluiden merkitys korostuu.

Yksi esimerkki asiakkaiden toimintaa tukevista palveluista on vastikään Nurmijärvellä toteutettu virtausmittausten tarkastelu. Sen piiriin kuuluivat sekä keskuspuhdistamon mittauk-set että maakunnassa sijaitsevat puhtaan veden virtaukset.

Laitospäällikkö Samuli Niemi kertoo, että tarkastelu päätettiin tehdä, nyt kun se ylipäätään oli mahdollista.

”Vielä kymmenen vuotta takaperin tällaista tekniikkaa ei ollut. Tarve on ollut olemassa, muttei luotettavaa tapaa.”

Vertailevat mittaukset tehdään putken ulkopuolelle kiinnitettävällä ultraäänimittarilla. Metso Endress+Hauserin huoltopäällikkö Mika Eerola muistuttaa, että palvelun avulla voidaan tarkastaa Endress+Hauserin omia, mutta yhtä hyvin myös kolmansien osapuolten valmistamia mittareita.

Nurmijärvellä tarkastettiin yhteensä 26 virtausmittausta, joista ainakin yksi joudutaan tulosten perusteella uusimaan. Sen virkaa hoitaa toistaiseksi putken ulkopuolelle kiinnitetty ultra.

Toimiva yhteistyö

Nykypäivänä asiakkaan ja laitetoimittajan välinen yhteistyö on tiivistä. Tavoitteiden tiukentuessa laitosten toimintaa kehitetään yhdessä.

Salonen ja Eerola kertovat olevansa yhteydessä kuukausittain, joskus viikoittain. Juuri nyt miehet suunnittelevat bioreaktorin mittausten päivittämistä. Tässä yhteydessä Klaukkalaan tullaan asentamaan muun muassa ultraääniperiaatteella toimiva Endress+Hauser Prosonic Flow B 200, joka pystyy mittaamaan virtauksen lisäksi myös biokaasussa olevan metaanin määrää.

Taloudellista vastuuta kantava Samuli Niemi joutuu virkansa puolesta moittimaan laitteiden hintaa, mutta laatu ja palvelu saavat häneltäkin kiitosta.

”Olemme päässeet uusia laitteita testaamaan ennen hankintapäätöstä, ja siihen olen erityisen tyytyväinen. Puhutaan kuitenkin kohtuullisista rahasummista. Kun laitteen näkee toimivan, niin sen maksaa mielellään”, hän sanoo.

Kalliopuhdistamo

Kallion sisään louhittu puhdistamo herättää laajaa mielenkiintoa. Klaukkalan lisäksi samantyyppiseen ratkaisuun on jo päädytty Helsingin Viikinmäessä ja Turun Kakolassa. Lisäksi kalliopuhdistamohankkeita on vireillä ainakin Tampereella, Lahdessa, Espoossa ja Mikkelissä.

Nurmijärven veden laitoksista vastaavan Samuli Niemen mielestä kallion sisällä on ainoa oikea paikka puhdistamolle. Maisemoinnin lisäksi se on sitä prosessin ja huollonkin kannalta. Maan alla olosuhteet ovat samat ympäri vuoden, eikä auringonvalo vaikuta prosessiin.

Vuonna 2005 käyttöönotettu keskuspuhdistamo korvasi Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän vanhat puhdistamot. Poikkeuksellisen hankkeesta teki Altian Rajamäen tehdas, joka liittyi kunnalliseen hankkeeseen ja luopui näin omasta puhdistamostaan.

Klaukkalan keskuspuhdistamo on kolmelinjainen aktiivilietelaitos, jossa toteutetaan tehokas orgaanisen aineen, fosforin ja typen poisto. Vuorokausitasolla keskivirtaamat vaihtelevat
7 000 kuution molemmin puolin.

Fosforin poisto tapahtuu kemiallisena saostuksena rautasulfaatin avulla. Typen poisto perustuu biologiseen denitrifikaatio-nitrifikaatio-prosessiin, jossa tarvittava hiililähde saadaan tulevasta jätevedestä.

Prosessissa syntyvä liete mädätetään, kuivataan ja viedään Nurmijärven kunnan omistamalle Metsä-Tuomelan jäteasemalle kompostoitavaksi. Mädätyksessä syntyvä biokaasu johdetaan Klaukkalan lämpölaitokselle poltettavaksi.

 

TEKSTI: Tapani Leppänen

KUVATUnna-Sisko Palo, Tapani Leppänen

Julkaistu: 21.05.2014